Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPD i GDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitats de tractament (RAT):

 • Activitats i Jornades
 • Alumnat
 • Antics alumnes
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i Promoció del centre
 • Contractació
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de cita prèvia
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària i Pagaments a tercers
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat

Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres

 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d’expedients
 • Videovigilància

Accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, pots obtindre més informació en matèria de protecció de dades, o també mitjançant el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/ és /web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva